Kobieca wnikli­wość

Prawdziwa ocena ładu moralnego, prawdziwa zdolność do obiektywnego wydawania sądów były poza zasięgiem jej możliwości. Podobnie cechująca kobietę spostrzegawczość w sposób oczywisty obejmowała tylko to, co przyziemne i bez­pośrednio dane, toteż niejeden naukowiec kusił się o wyka­zywanie podobieństw między kobietami a jednostkami mniej rozwiniętymi. Na tej zasadzie psycholog i teoretyk instynk­tu, William McDougall, utrzymywał, że […]

Fundament moral­ności i umysłowości kobiety

Całkiem poważnie utrzymywano, że potrzeby macicy są ważniejsze niż potrzeby innych organów, toteż w okresie dojrzewania krew, podtrzymując tylko funkcjonowanie móz­gu, zostaje skierowana do macicy. W dalszym rozwoju młodej kobiety instynkty opiekuńcze — za sprawą ciąży i macie­rzyństwa — w pełni miały się ujawnić u niej jako matki i zdo­minować jej osobowość. Sugestywność tego psychologicznego […]

Kobieca uczuciowość — męska namiętność

We­dług Darwina pewnym remedium na intelektualną niższość kobiet mogła się okazać edukacja młodych panien: Jeśli kobieta ma osiągnąć ten sam poziom, co mężczyzna, powin­na, zbliżając się do dojrzałości, wyrabiać w sobie siłę oraz wytrwałość i ze wszech miar kształcić rozum i wyobraźnię; prawdopodobne, że te cechy przekaże następnie swoim dorosłym córkom. Inni, w przeciwieństwie do […]

Komplementarność płci

Wraz z pojawieniem się pod koniec XIX wieku teorii ewolucji doktryna ogólnej niższości kobiety została wyparta przez za­korzenioną na gruncie biologii doktrynę komplementarności. Sam Karol Darwin trwa! w przekonaniu o zasadniczej niższo­ści tego, co kobiece, zauważając w swojej pracy O pochodzeniu człowieka, w której po raz pierwszy szerzej zastosował teorię ewolucji w stosunku do istot […]

Charakter intuicyjny

Wiktoriańskie wyobrażenia o męskości i kobiecości zazwy­czaj opisuje się w układzie uzupełniających się przeciwieństw: on jest osobą publiczną, ona — istotą domową, on jest aktyw­ny — ona bierna, on kieruje się rozumem — ona uczuciami. Ostatnie zestawienie — rozum przeciw emocjom — nie jest zależnością, jaką sugeruje komplementarność płci. Bieguno­wa opozycja tego, co męskie, czyli […]

Intelektualne ograniczenia

Idea komplementarności nabrała szczególnego znaczenia, jeśli chodzi o sposób przedstawiania uwarunkowanych przez płeć emo­cji. Twierdzenie, że jedna płeć jest gorsza w którejś ze sfer rywalizacji, zakłada upośledzenie tej płci i istnienie zabu­rzeń. Uznanie zaś komplementarności oznacza przywrócenie ładu w świecie poprzez uwzględnienie różnic zarówno iloś­ciowych, jak i jakościowych. W tym przypadku pewne rodza­je bądź typy […]

Idea komplementarności

Wraz z pojawieniem się ewolucjonizmu, w połowie dzie­więtnastego stulecia, za źródło postępu uznano zmianę w ewo­lucji. Teoria komplementarności płci idealnie nadawała się do wyjaśnienia możliwości zachodzenia zmian przy zachowaniu trwałości i ciągłości gatunku. W 1890 roku Patrick Geddes i J.A. Thomson opublikowali metaboliczną teorię różnic pici, której podstawę stanowiło twierdzenie, że kobiety i mężczyzn różni […]

Kobiety i emocje

Utożsamianie kobiecości z uczuciowością to stara tradycja myśli zachodniej. Rzekomą uczuciowość kobiet inaczej jed­nak pojmowano w poszczególnych epokach. Ojcowie Kościoła utożsamiali na przykład kobiecą emocjonalność ze skłonnoś­cią do seksualnej niepowściągliwości. Nienasycenie seksualne kobiet, będące wynikiem emocji, narażało de facto mężczyzn na utratę łaski. W późniejszych wiekach Tomasz z Akwinu, komentując Arystotelesa, potwierdza opinię o wszeteczeństwie […]

Sentyment, współczucie i namiętność

W. B. Carpenter byt wybitnym dziewiętnastowiecznym fizjo­logiem brytyjskim. To także entuzjastyczny propagator nowej wówczas psychologii fizjologicznej, która zakładała, iż rzeczy­wistym podłożem zdarzeń uprzednio klasyfikowanych jako czysto psychiczne jest funkcjonowanie poszczególnych obsza­rów mózgu i systemu nerwowego. Opublikował kilka dobrze przyjętych prac z zakresu fizjologii i psychologii, z których jed­na, Principles of Mental Physiology [Podstawy fizjologii umysłu], […]

Wzorce emocjonalne

Twierdzę, że przekonania na temat uczuć mają zasadni­cze znaczenie w pojmowaniu społecznego kontekstu kreo­wania i kultywowania płciowości jako różnicy, że wyobrażenia związane z emocjami przenikają mechanizm urzeczywistnia­nia płci, i to zarówno realizowania płci w konwencjonalnym sensie tego, co męskie, i tego, co żeńskie, jak i rozmyślnego konfrontowania/odwracania tych pojęć. Analiza przekonań na temat emocji uwarunkowanych […]

Wiedza o uczuciach © 2017 Frontier Theme