Wieczność kobiety

G. Stanley Hall, uznawany za ojca psychologii rozwojowej, w poetyckim tonie rozpływał się nad przymiotami Das Ewig-Weibliche, „wiecznej kobiecości”: kobieta, w przeciwieństwie do męż­czyzny, w najlepszym razie nigdy nie wyrasta z wieku młodzieńczego, lecz zatrzymuje się w tym szczytowym stadium życia, uwzniośla je i gloryfikuje wszystkimi swoimi wszech­stronnymi zainteresowaniami, chwiejnością emocjonalną, en­tuzjazmem i upodobaniem do wszystkiego, co dobre, piękne, prawdziwe i heroiczne. Nieczęsto zastanawiano się, czy mężczyźni są wyposażeni w instynkt rodzicielski, ale jeśli tak, to zazwyczaj postrzega­no go jako wyraz ogólnej instynktownej skłonności do chro­nienia tego, co bezbronne. Źródłem tych opiekuńczych uczuć była, zdaniem wielu naukowców, ojcowska świadomość posia­dania potomka. Toteż w tych skłonnościach mężczyzny wi­dziano niekiedy przejaw dumy z tytułu posiadania czegoś na własność. Ekspresja instynktu rodzicielskiego nie miała się jednak ograniczać do potomstwa, lecz obejmować tych wszyst­kich, którzy potrzebują ochrony. Instynkt ojcowski w stosun­ku do dojrzałych kobiet przejawiał się w postaci pragnienia obrony słabszej istoty żeńskiej, bez względu na bezpieczeń­stwo własne.

Updated: 13 listopada 2015 — 10:36

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wiedza o uczuciach © 2017 Frontier Theme