Społeczna hierarchia

W powieści Robert Elsmere męska namiętność staje się pod­stawą skutecznego i zakrojonego na szeroką skalę działania społecznego; kobiece uczucie upodobało sobie to, co konkret­ne, więc nieuchronnie ma ograniczony wpływ. Dewaluacji ulega nie tyle samo uczucie, ile raczej jego końcowa niesku­teczność, nieskuteczność właściwa kobiecości lub wynikają­ca z męskiej nieumiejętności wykorzystania siły namiętności. To ujęcie uwarunkowanych przez płeć emocji nie jest re­prezentatywne. Dziewiętnastowieczni badacze to na ogół mężczyźni należący do wyższej klasy średniej oraz, wyjątko­wo, niezależni bogaci amatorzy. Związani z uniwersytetami, mieli studentów, którzy także reprezentowali dość wyselek­cjonowaną cząstkę białego męskiego społeczeństwa. Nietrud­no zrozumieć łatwość, z jaką naukowcy przyswajali sobie i bez wysiłku podtrzymywali ograniczone poglądy na codzien­ne funkcjonowanie społeczeństwa. Teoria ewolucji tworzyła zwartą strukturę opisująco-wyjaśniającą, która doskonale har­monizowała z ich światopoglądem. Postępowym naukowcem był ten, kto opowiadał się za Darwinowskimi (czy, co bardziej prawdopodobne, Spencerowskimi) zasadami postępu, doko­nującego się dzięki rywalizacji i coraz większemu ewolucyjnemu zróżnicowaniu. Względna wartość przypisywana męskim i żeńskim formom rozumu i emocji doskonale odzwierciedla społeczną hierarchię rasy, płci i klasy społecznej.

Updated: 13 listopada 2015 — 10:58

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wiedza o uczuciach © 2017 Frontier Theme