Ideał mieszczańskiej damy

Dziewczy­ny o subtelnych uczuciach, z której miała wyrosnąć matrona oddająca się macierzyństwu. W idealnym układzie jej rozwo­jem kierował spokój, a temperament i łagodność, przy właściwym ukierunkowaniu, okazywały się potężną siłą służącą dobru, pomimo zasadniczej przyrodzonej słabości kobiety. Jej wrażliwość uczuciowa sprzyjała przede wszystkim instynk­towi łączenia się w pary, wyzwalając mianowicie u mężczy­zny instynkt opiekuńczy; gdy zostawała matką, jej wrodzone zainteresowanie tym, co ją otacza (czytaj: banałem codzien­ności), i wszystkim, co bezbronne, wywoływało niepowstrzy­many napływ uczuć macierzyńskich, dzięki którym dziecko miało zapewnioną opiekę, a w domu panowało szczęście. Te „irracjonalne skłonności do głaskania, rozpieszczania i dogadzania innym” stanowiły, według psychologa Edwarda Thorndike’a, „główne źródło kobiecej wyższości w życiu mo­ralnym”. Również pojęcie instynktu macierzyńskiego nabiera w kon­tekście teorii ewolucji większego znaczenia społecznego. Oka­zało się ono, w proponowanym przez dziewiętnastowiecznych naukowców ujęciu natury kobiety, idealnym narzędziem, po­nieważ tak wiele, na pierwszy rzut oka, pozwalało wyjaśnić: biologiczny konserwatyzm kobiety, ograniczoność jej umy­słu i jej uczuciowość. Dwaj cieszący się powszechnym uzna­niem włoscy kryminolodzy objawiali na przykład, że kobietę cechuje większa skłonność do kłamstwa, a to z dwóch zasad­niczych powodów: naturalnej skromności i macierzyństwa. One to zaszczepiły jej skłonność do krętactwa — niezbęd­nego matce do udzielania dzieciom odpowiedzi na pewne niestosowne pytania. Nawet ci, którzy nie posługiwali się ogólnym pojęciem instynktu, akceptowali pierwiastki in­stynktownego zachowania kobiety jako matki. Wielu powta­rzało pogląd Herberta Spencera, że „miłość kobiety do tego, co bezbronne, która w jej zdolności macierzyńskiej ujawnia się w bardziej namacalnej formie niż u mężczyzny, nieuchron­nie wpływa na wszelkie jej uczucia i wrażenia”.

Updated: 13 listopada 2015 — 10:29

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wiedza o uczuciach © 2017 Frontier Theme